میلیونرها چه اشتباهاتی را تکرار نمی‌کنند

میلیونرها چه اشتباهاتی را تکرار نمی‌کنند

هر فردی در زندگی خود مرتکب اشتباه می‌شود و تصمیم‌های نادرست می‌گیرد. مهم این است که بتواند از آن‌ها درس بگیرد، فکر کردن به گذشته را کنار بگذارد و آن‌ها را در آینده تکرار نکند.