نگاهی به الگوریتم‌های پیشبینی عملکرد مجرمان و کارایی آنها

نگاهی به الگوریتم‌های پیشبینی عملکرد مجرمان و کارایی آنها

الگوریتم‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی عملکرد مجرمان که با اتکا بر هوش مصنوعی کار می‌کند، چندان هم دقیق و قابل اطمینان نیستند.