ثروتمندان جهان ۸۲ درصد از ثروت تولیدشده در سال گذشته را کسب کرده‌اند

ثروتمندان جهان ۸۲ درصد از ثروت تولیدشده در سال گذشته را کسب کرده‌اند

آمار مؤسسات غیر انتفاعی نشان می‌دهد افراد ثروتمندی که یک درصد جمعیت جهان را تشکیل داده‌اند، بیش از ۸۰ درصد ثروت سال ۲۰۱۷ را کسب کرده‌اند.