چرا رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان انتخاب نمی‌شود؟

از زمان گزینش هفتمین عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ۱۰ روز می‌گذرد، اما هنوز او به این کمیسیون به صورت رسمی معرفی نشده تا انتخابات داخلی این نهاد برگزار شود.