عریقات: انتقال سفارت آمریکا به قدس، تحریک عامدانه احساسات مسلمانان است

دبیرکمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین به انتشار خبری درباره زمان انتقال سفارت آمریکا به قدس، واکنش نشان داد.