احزاب سیاسی افغانستان خواهان تغییر نظام انتخاباتی شدند

حدود ۲۰ حزب و جریان سیاسی از جمله حزب جمعیت و حزب اسلامی حکمتیار از دولت افغانستان خواسته‌اند که با تعدیل قانون انتخابات این کشور، نظام تناسبی را جایگزین نظام انتخاباتی اکثریتی کند. در قانون کنونی سیستم انتخاباتی اکثریتی و رای واحد غیر قابل انتقال در نظر گرفته شده‌ است.