تیراندازی فلوریدا: استقبال از بایکوت تجاری انجمن سلاح آمریکا

چندین شرکت آمریکایی مزایای خود برای اعضای انجمن سلاح آمریکا (ان‌آر‌ای) را قطع کرده‌اند و همزمان کارزارهای اجتماعی برای تحریم شرکت‌هایی که از بایکوت ان‌آر‌ای خودداری کرده‌اند در حال گسترش است.