سنای آمریکا به نوزادان اجازه ورود داد

نمایندگان سنای آمریکا با تغییر آئین‌نامه این مجلس به سناتورها اجازه داده‌اند تا هنگام رای دادن نوزادان خود را به تالار جلسات مجلس بیاورند. این حکم شامل فرزندان سناتورها تا سن یک سالگی می‌شود.