نگرانی کمیسیون انتخابات ازعدم استقبال رای دهندگان

کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرده که با گذشت حدود یک هفته از آغاز ثبت نام از رای دهندگان فقط ۱۵۸ هزار نفر برای شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور ثبت نام کرده که فقط ۳۷ هزار نفر آنان زنان هستند. برای ثبت نام از رای دهندگان فقط ۲۲ جوزا/خرداد فرصت است.