ایجاد جنین مصنوعی در موش با استفاده از سلول های بنیادی

ایجاد جنین مصنوعی در موش با استفاده از سلول های بنیادی

پژوهشگران هلندی طی تحقیقات اخیر خود موفق به ایجاد جنین مصنوعی با استفاده از سلول‌های بنیادی شدند.