حفظ تعادل موتورسیکلت؛ با فناوری پرتاب پوشک

حفظ تعادل موتورسیکلت؛ با فناوری پرتاب پوشک

شرکت بوش آلمان، به منظور جلوگیری از وقوع تصادف هنگام لغزش چرخ جلوی موتورسیکلت، سیستمی پیشنهاد داده است که به کمک نیروی پرتابی شبیه موشک، از سُر خوردن پیشگیری خواهد کرد.