کارمندان نسل‌های مختلف را به اشتراک دانش تشویق کنید

کارمندان نسل‌های مختلف را به اشتراک دانش تشویق کنید

تنوع نسل‌ها و تفاوت سنی کارمندان، در کنار چالش‌‌های متعدد، فرصت‌هایی عالی برای اشتراک دانش در سطح شرکت فراهم می‌کند.