تنها ۳۸۱ زن برای انتخابات پارلمانی افغانستان ثبت نام کرده‌اند

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که تا کنون حدود ۲۴۰۰ نفر برای شرکت در انتخابات پارلمانی ثبت نام کرده اند.