صندوق جهانی پول: تعرفه‌های آمریکا تجارت بین‌المللی را تهدید می‌کند

صندوق بین‌المللی پول در هشداری به دولت آمریکا گفته است سیاست‌های تجاری این کشور نظام تجارت بین‌الملل و اقتصاد آمریکا را تهدید می‌کند.