پیروزی یک محافظه کار در انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا

ایوان دوکو، نامزد محافظه کاران با شکست گوستاوو پترو رقیب خود از جناح چپ در انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا پیروز شده است.