اهداف اجتماعی و ترکیب آن‌ها با استراتژی سوددهی کسب و کار

اهداف اجتماعی و ترکیب آن‌ها با استراتژی سوددهی کسب و کار

اتصال اهداف اجتماعی به استراتژی سوددهی سازمان، علاوه بر تأثیر مثبت روی جامعه‌ی مشتریان، شرکت را در مسیر پیروزی در رقابت تجاری قرار می‌دهد.