هوش مصنوعی دیپ‌ مایند گوگل از تصویر دو بعدی، مدل‌ سه بعدی می‌سازد

هوش مصنوعی دیپ‌ مایند گوگل از تصویر دو بعدی، مدل‌ سه بعدی می‌سازد

برنامه‌ی جدید مبتنی بر هوش مصنوعی دیپ‌مایند گوگل می‌تواند از تصاویر دو بعدی، مدل‌ سه‌ بعدی بسازد.