افشاگری عریقات از اهداف سفر هیئت آمریکایی به منطقه

دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادیخبش فلسطین (ساف) از اهداف سفر اخیر هیئت آمریکایی به منطقه خاورمیانه پرده برداشت.