تبدیل کارمندان شرکت به افرادی شایسته رهبری

تبدیل کارمندان شرکت به افرادی شایسته رهبری

تلاش برای پرورش کارمندان فعلی به افرادی شایسته‌ی رهبری بسیار مهم است زیرا هر کسب‌وکاری به وجود نماینده‌ای از طرف رهبر شرکت نیاز دارد.