دانشمندان در آستانه‌ کشف نوع جدیدی از نوترینو

دانشمندان در آستانه‌ کشف نوع جدیدی از نوترینو

 پژوهش جدید دانشمندان، قاصد کشف احتمالی نوع جدیدی از نوترینو است؛ پدیده‌ای که ممکن است منشا ماده‌ی تاریک باشد.