وخامت حال شماری از زندانیان سیاسی عربستان

منابع سعودی از وخامت وضعیت جسمانی شماری از زندانیان سیاسی عربستان در زندانهای دستگاه‌های امنیتی خبر دادند.