سرگردانی قایق پناه‌جویان در پی اختلاف دولت‌های اروپا

دولت مالت اعلام کرده است که از کسی دستور نمی‌گیرد. ایتالیا از مالت خواسته بود که کشتی نجات پناه‌جویان را بپذیرد.