تحولات یمن|شلیک موشک بالستک به مواضع متجاوزان در ساحل غربی

نیروهای یمنی بار دیگر با یک فروند موشک بالستیک مواضع متجاوزان و مزدوران در ساحل غربی را در هم کوبیدند.