کدام شهر شکل دهنده دنیای مدرن بود؟

کدام شهر شکل دهنده دنیای مدرن بود؟

شهری زیبا که ۵۰۰ سال پیش با زیر سوال بردن تفکرات سنتی غلط پایه‌گذار روش‌های مدرن در شهرسازی و زیربنای فکری اعتقادی مردم شد با این شهر زیبا آشنا شوید.