کمبود یک مولکول می‌تواند دلیل افسردگی میلیون ها نفر باشد

کمبود یک مولکول می‌تواند دلیل افسردگی میلیون ها نفر باشد

از بیماری‌ها‌ی شایع جامعه‌ی امروز، افسردگی است. پژوهشگران به‌تازگی متوجه شدند که یکی از دلایل آن، کمبود نوعی مولکول در خون است.