زمین دقیقا چقدر گرم شده است؟ آیا مقدار آن مهم است؟

زمین دقیقا چقدر گرم شده است؟ آیا مقدار آن مهم است؟

به‌علت تفاوت تعریف دوره‌ی زمانی پیش از صنعتی‌ شدن، میزان گرم‌ شدن کره‌ی زمین مقادیر متفاوتی می‌گیرد؛ ولی این رقم چقدر اهمیت دارد؟