انتخابات افغانستان؛ ‘یکی از بدترین‌ها در ۱۷ سال گذشته’

به تدریج بیشتر معلوم می‌شود که انتخابات سال ۲۰۱۸ از نظر سازماندهی بدترین انتخاباتی است که افغانستان جدید پس از دوره طالبان شاهد آن بوده. از سال ۲۰۰۱ هرگز انتخاباتی در تاریخ تعیین شده برگزار نشده ولی انتخابات کنونی رکورد تازه‌ای به جای گذاشته: سه سال و نیم تأخیر. همچنین تا به حال هیچ انتخاباتی به روز دوم کشیده نشده بود.