پژوهشی پیرامون ارتباط طول عمر و فیتنس یا تناسب اندام

پژوهشی پیرامون ارتباط طول عمر و فیتنس یا تناسب اندام

یافته‌های یک پژوهش جدید ارتباط قوی بین استقامت بدنی و طول عمر و همانند بودن تأثیر سیگار نکشیدن و تناسب اندام را نشان می‌دهد.