چگونه می‌توان نخست وزیر بریتانیا را برکنار کرد؟

چگونه می‌توان از دست نخست وزیر بریتانیا خلاص شد؟ هیچ راه مشخصی برای این کار وجود ندارد اما سازوکارهایی برای آن وجود دارند.