هیئت ملی راهپیمایی بازگشت پیش‌نویس قطعنامه آمریکا علیه حماس را محکوم کرد

هیئت ملی راهپیمایی بازگشت پیش نویس قطعنامه ارائه شده توسط دولت آمریکا علیه جنبش حماس را محکوم گرد.