۹۹ درصد استارتاپ های چینی در زمینه خودروهای برقی، ناموفق خواهند بود

موسسه‌ی چینی نیو کپیتال اعتقاد دارد که هزینه‌های اولیه برای تولید خودروهای برقی، عامل اصلی در شکست ۹۹ درصد استارتاپ‌های مرتبط با این صنعت، در چین خواهد بود. 

۹۹ درصد استارتاپ های چینی در زمینه خودروهای برقی، ناموفق خواهند بود

موسسه‌ی چینی نیو کپیتال اعتقاد دارد که هزینه‌های اولیه برای تولید خودروهای برقی، عامل اصلی در شکست ۹۹ درصد استارتاپ‌های مرتبط با این صنعت، در چین خواهد بود. 

۹۹ درصد استارتاپ های چینی در زمینه خودروهای برقی، ناموفق خواهند بود

موسسه‌ی چینی نیو کپیتال اعتقاد دارد که هزینه‌های اولیه برای تولید خودروهای برقی، عامل اصلی در شکست ۹۹ درصد استارتاپ‌های مرتبط با این صنعت، در چین خواهد بود. 

۹۹ درصد استارتاپ های چینی در زمینه خودروهای برقی، ناموفق خواهند بود

موسسه‌ی چینی نیو کپیتال اعتقاد دارد که هزینه‌های اولیه برای تولید خودروهای برقی، عامل اصلی در شکست ۹۹ درصد استارتاپ‌های مرتبط با این صنعت، در چین خواهد بود.