نقشه فرار از زندان تا سرکوبگری رژیم آل خلیفه

زندانیان در برابر نیروهای سرکوبگر رژیم آل خلیفه در عده و عده هیچ تناسبی با هم نداشتند،‌ اما می‌دانستند که در صورت تسلیم، رحم و مروتی در کار نخواهد بود، لذا عزم خود را برای اجرای عملیات جزم کرده بودند.

نقش انقلاب اسلامی ایران در بیداری اسلامی و نظام بین الملل

بیداری اسلامی که تا قبل از پیروزی انقلاب ایران تنها در حد نظریه و دیدگاه بود با پیروزی انقلاب اسلامی ایران از مراحله نظر به عمل رسید و به یک الگو برای تمامی مسلمانان در سراسر جهان مطرح گردید.