آسیب های مهاجرین در غرب

بسم تعالی چکیده: در این مقاله پژوهشی و تحلیلی سعی بر اینست که از دیدگاه رئالیستی به معضلات و آسیب های مهاجران افغانستانی موجود در اروپا پرداخته شود. لذا در اینجا موضوعی مورد بحث است که چه چالش هایی برای زندگی مهاجرین ایجاد شده است و غرب در روند مهاجرت چه رویکرد و نگرشی را […]

تحلیل دستاوردها و آفت های انقلاب ثور٧و٨

بسم تعالی   موضوع: تحلیل دستاوردها و آفت های انقلاب ثور٧و٨  در ابتدا به توضیح مختصر در مورد مبنای و اساس ایجاد انقلاب ثور که چه بود میپردازم: انقلاب ثور ٧ که در سال ١٣۵٧ ه.ق یا ١٩٧٨ میلادی به کمک حزب دموکراتیک خلق که از حزب چپ گرای سوسیالیستی و مارکسیستی شوروی سابق نشأت […]