معاون رئیس جمهوری افغانستان: نقض قانون اساسی همگانی شده‌

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته که نقض قانون اساسی در این کشور همگانی شده است و از مقام‌های دولتی گرفته تا افراد عادی کشور و از نهادهای خصوصی گرفته تا نهادهای دولتی همه در نقض قانون اساسی افغانستان دست دارند.

معاون رئیس جمهوری افغانستان: نقض قانون اساسی همگانی شده‌

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته که نقض قانون اساسی در این کشور همگانی شده است و از مقام‌های دولتی گرفته تا افراد عادی کشور و از نهادهای خصوصی گرفته تا نهادهای دولتی همه در نقض قانون اساسی افغانستان دست دارند.